บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง ความร่วมมือของครูเพลงในยุคเฟื่องฟู ตอนที่ ๓๖ โดย ป้อม พรรณพร


ครูแมนรัตน์ ศรีกรานนท์

ครูไพบูลย์

ครูเกษม

ครู “มารุต”

ผลงานของ ครูแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ร่วมกับ ครูไพบูลย์ ลีสุวัฒน์ ได้แก่ เพลงจับปู ขับร้องโดย ดารารัตน์ เกียรติเกิดสุข

ผลงานของ ครูแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ร่วมกับ ครูเกษม ชื่นประดิษฐ์ ได้แก่ เพลงรักเอย ขับร้องโดย ธานินทร์ อินทรเทพ

ผลงานของ ครูแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ร่วมกับ “มารุต” (ทวี ณ บางช้าง) ได้แก่ เพลงชั่วฟ้าดินสลาย ขับร้องโดย พูลศรี เจริญพงษ์


ครูจงรัก จันทร์คณา

ครูกมล

ครูเนรัญชรา

ครูไพฑูรย์

คุณทวีพงศ์

ผลงานของ ครูจงรัก จันทร์คณา ร่วมกับ ครูกมล ทัพคัลไลย ได้แก่ เพลงชายคาหัวใจ ขับร้องโดย มนูญ เทพประทาน

ผลงานของ ครูจงรัก จันทร์คณา ร่วมกับ ครูเนรัญชรา ได้แก่ เพลงเทพเจ้าแห่งความระทม ขับร้องโดย สุเทพ วงศ์กำแหง

ผลงานของ ครูจงรัก จันทร์คณา ร่วมกับ คุณไพฑูรย์ สุนทร ได้แก่ เพลงตะวันลา ขับร้องโดย จินตนา สุขสถิตย์

ผลงานของ ครูจงรัก จันทร์คณา ร่วมกับ คุณทวีพงศ์ มณีนิล ได้แก่ เพลงนานเกินรอ ขับร้องโดย สวลี ผกาพันธ์

ผลงานของ ครูจงรัก จันทร์คณา ร่วมกับ คุณชุมพล อาบทิพย์ ได้แก่ เพลงดาวไม่ลืมดิน ขับร้องโดย ดาวใจ ไพจิตร

ผลงานของ ครูจงรัก จันทร์คณา ร่วมกับ คุณสุธี มีศีลสัตย์ ได้แก่ เพลงนิยามความรัก ขับร้องโดย ธานินทร์ อินทรเทพ

ผลงานของ ครูจงรัก จันทร์คณา ร่วมกับ คุณชาย ศรีบัวงาม ได้แก่ เพลงรักซ้อนรัก ขับร้องโดย ธานินทร์ อินทรเทพ


ครูสุรพล แสงเอก

ผลงานของ ครูสุรพล แสงเอก ที่ประพันธ์ทำนองใส่ในบทพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้แก่ เพลงกำไลมาศ ขับร้องโดย นริศ อารีย์

ผลงานของ ครูสุรพล แสงเอก ที่ประพันธ์ทำนองใส่ในบทพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ได้แก่ เพลงสุริยัน-จันทรา ขับร้องโดย สุเทพ วงศ์กำแหง+นริศ อารีย์

ผลงานของ ครูสุรพล แสงเอก ที่ประพันธ์ทำนองใส่ในบทพระราชนิพนธ์ของ ครูสุนทรภู่ ได้แก่ เพลงคำมั่นสัญญา ขับร้องโดย เพลงคำมั่นสัญญา

ผลงานของ ครูสุรพล แสงเอก ร่วมกับ “อิงอร” (ศักดิ์เกษม หุตาคม) ได้แก่ เพลงความรักครองโลก ขับร้องโดย ชรินทร์ นันทนาคร+รวงทอง ทองลั่นธม+สุเทพ วงศ์กำแหง+สวลี ผกาพันธ์

ดูเรื่องอื่นๆ