นักร้องและนักประพันธ์เพลง "ยุคก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐" โดย ป้อม พรรณพร

คุณครูบุญชู รอดประสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ในแวดวงนักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียง ย่านบางกะปิ ในอดีต เป็นบุตรีของ นายกระจ่าง ละ นางสังวาล ทองเชื้อ บิดาของคุณครูบุญชู เป็นเจ้าของสำนักดนตรีไทยและเป็นหัวหน้าวงปี่พาทย์ ที่มีฝีมือการบรรเลงยอดเยี่ยม เป็นที่รู้จักกันดีในยุคนั้น เพราะได้รับการถ่ายทอดทางด้านดนตรีไทยโดยตรงจาก จางวางทั่ว พาทยโกศล และเคยเป็นนักดนตรีในวังของ เจ้าพระยายมราช คุณครูบุญชู จึงได้เรียนรู้ในเรื่องดนตรีไทยจากบิดาตั้งแต่อายุ ๘ ปี เริ่มเรียน ฆ้องวงใหญ่ และ ระนาดเอก ด้วยเพลงมุล่ง เพลงโหมโรงเย็น และสามารถต่อเพลงอื่นๆ ตามมาอีกเป็นจำนวนมาก ได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ จึงขยับขยายไปเรียน ระนาดทุ้ม และ เครื่องหนัง เพิ่มเติมอีก จนกระทั่งสามารถบรรเลงได้รอบวง เมื่อมีอายุได้ ๑๓ ปี บิดาได้สอนวิชาการ ขับร้องเพลงไทย เพื่อจะได้มาช่วยงานร้องเพลงของวงอีกแรงหนึ่ง

คุณครูบุญชู รอดประสิทธิ์ มิได้หยุดยั้งที่จะเรียนรู้เรื่องการดนตรีไทยเพียงแค่นั้น หากแต่ท่านยังหมั่นฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมต่อไป ด้วยการศึกษา ด้านเครื่องสาย และ การขับร้องให้มีคุณภาพมากขึ้น กับ คุณครูจำลอง วัชรีกุล จนเป็นที่ยอมรับในความรู้ความสามารถ จึงได้รับหน้าที่เป็นครูสอนดนตรี และเข้าทำงานที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร่วมงานด้านดนตรีไทยในฐานะนักร้องเพลงไทยเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้ถูกขอตัวให้ย้ายไปรับราชการสังกัด กองสวัสดิการกรมตำรวจ ทำงานประจำอยู่กับวงมโหรี และยังมีหน้าที่เป็นนักร้องเพลงสากลให้กับวงโยธวาทิตของกรมตำรวจอีกด้วย ทำงานอยู่ที่กรมตำรวจได้ประมาณ ๘ ปี ก็ลาออก เพื่อไปรับราชการที่ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ตำแหน่งนักร้องของวงดนตรีไทย ตามที่ตนเองถนัด ทำหน้าที่นี้อยู่นานกว่า ๓๐ ปี จนเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วยตำแหน่งสุดท้าย คือ คีตศิลปินระดับ ๕ รักษาการหัวหน้างาน สังกัดงานดนตรีไทย กองสังคีต สำนักงานสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร

คุณครูบุญชู รอดประสิทธิ์ เริ่มทำหน้าที่ ครูสอนดนตรีไทยครั้งแรกที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ต่อจากนั้นก็ให้ความรู้ตามสถานศึกษาต่างๆ มาตลอด เช่นที่ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเกริก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โรงเรียนบดินทร์เดชา และ โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง เป็นต้น ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ ได้รับเชิญให้ไปสอน การบรรเลงขิม และการขับร้องเพลงไทยเดิม ที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณครูมีผลงาน ด้านการบันทึกเสียงร้อง ให้กับวงดนตรีไทยหลายวง และได้ประพันธ์วิธีขับร้องเพลงไทยไว้หลายประเภท เช่น เพลงกบเต้น(เถา) เพลงชมแสงทอง ๓ ชั้น เพลงจระเข้หางยาวทางสักวา ชั้นเดียว และ ๓ ชั้น เพลงถอยหลังเข้าคลอง ชั้นเดียว และ ๓ ชั้น เพลงนกขมิ้น ชั้นเดียว และ ๒ ชั้น เป็นต้น

คุณครูบุญชู รอดประสิทธิ์ ยังคงทำหน้าที่ “ครูผู้ให้” แม้จะเกษียณอายุราชการมานานแล้ว จวบจนอายุของท่านก้าวย่างเข้าสู่วัย ๗๐ ปี ท่านก็ยังไม่ยอมที่จะละทิ้ง หน้าที่ ครู ของท่าน ยังทำการสอนดนตรีไทยที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย มหิดล ต่อไป เพราะท่านมีคติประจำใจที่ยึดถือมาตลอดชีวิต คือ ผู้ให้ย่อมสุขใจกว่าผู้รับ


ดูนักร้อง/นักประพันธ์อื่นๆ