ผลงานเริ่มต้นช่วง ๔ เดือนแรก

โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ หลังจากที่ตกลงใจ ก่อตั้งโครงการฯ ก็ได้มีการจัดเตรียมรูปแบบการดำเนินของโครงการฯ อย่างเด่นชัดและต่อเนื่อง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่แน่นอน รวมทั้งมีการวางแผนดำเนินกิจกรรมอันก่อประโยชน์ ที่ต้องสืบเนื่องมาจากจุดประสงค์ของโครงการฯ เป็นหลักใหญ่

ดังนั้น เมื่อวันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงได้เริ่มลงมือ ก่อกำเนิดเวปไซต์ชื่อ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า www.classicthaisong.com เพื่อเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ อันเกี่ยวข้องกับเพลงเก่าที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ยุคเริ่มแรก จนกระทั่งจบยุคคุณภาพ ซึ่งได้กำหนดหัวข้อใหญ่ ๆ ในการนำเสนอบทความลงในเวปไซต์ ๕ หัวข้อ ด้วยกันคือ

๑. สาระน่ารู้คู่เพลงไทย เป็นการนำเสนอบทความ ที่มีสาระ มีเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงของไทยเรา ตั้งแต่ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งถือว่า เป็นช่วงเวลาที่เพลงไทยของเรา มี วิวัฒนาการ และ มีคุณภาพมากที่สุด
๒. เพลงเก่าที่น่าจดจำ เป็นการนำเสนอบทเพลงต้นฉบับเดิม เสนอผลงานการบันทึกเสียงตั้งแต่เริ่มแรก ผู้ขับร้องท่านแรก อีกทั้งเสนอรายละเอียดของเนื้อร้องในบทเพลง ที่ถูกต้องตามต้นฉบับเดิม ของครูเพลงผู้ประพันธ์คำร้อง และผู้ประพันธ์ทำนอง กำหนดไว้ตั้งแต่ต้น รวมทั้งรวบรวมไปถึงวันเวลาที่ประพันธ์และบันทึกเสียงครั้งแรกไว้ด้วย เท่าที่จะสามารถเสาะหาหลักฐานได้
๓. นักร้องและนักประพันธ์เพลง เป็นการนำเสนอบทความที่เป็น ชีวประวัติความเป็นมาในอดีตของผู้ขับร้อง และนักดนตรีผู้ประพันธ์ทำนอง ในบทเพลงแต่ละเพลง นำเสนอถึงความสามารถเฉพาะตัว ที่โดดเด่น ที่ท่านเหล่านั้นถ่ายทอด ให้แก่บรรดาลูกศิษย์ของท่าน รุ่นต่อรุ่น จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต โดยมิได้หวงแหนความรู้ที่มีอยู่
๔. บอกเล่าให้เข้าเรื่องเพลง เป็นการนำเสนอบทความ ที่บันทึกจากประสบการณ์ตรง และประสบการณ์จริง ของผู้เขียน จากการที่ได้อยู่ร่วมในวงการเพลง มาตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิตการทำงาน มองเห็นและสัมผัสกับความเป็นจริง ตั้งแต่ยุคของเพลงไทยเจริญสูงสุด จนกระทั่งถึงยุคที่เพลงไทยถดถอยด้อยคุณภาพลง
๕. เกี่ยวกับเรา เป็นการนำเสนอบทความ ที่เป็นจุดก่อกำเนิด ของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา วัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ และกิจกรรมของโครงการฯ ต่อสาธารณชน และสาธารณกุศล โดยไม่ประสงค์จะหาผลประโยชน์เข้าตัว หากแต่มุ่งหวังที่จะมอบผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนของไทยเรา เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้น เป็นตัวแทนในการรักษาเพลงเก่าที่มีคุณภาพ ให้คงอยู่ต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

ช่วงระยะตั้งแต่เริ่มดำเนินการ จนถึงสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สามารถสรุปผลงาน ของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ดังนี้

๑. นำเสนอบทความในเวปต์ www.classicthaisong.com จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ บทความ
๒. รับสมัครสมาชิกเข้าโครงการฯ โดยไม่เก็บค่าสมาชิกใดๆ ทั้งสิ้น ณ วันนี้ (สิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด ๓๑๕ คน
๓. จัดให้มีการสอนขับร้อง โดยเน้นเฉพาะเพลงไทยสากลเก่าเท่านั้น แก่เยาวชน และบุคคลที่สนใจทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผู้เข้ารับการสอนเป็นผู้ใหญ่ ๓ คน เยาวชน ๓ คน ได้รับเชิญไปออกงานการกุศลมาแล้ว ๓ งาน

การดำเนินงาน ของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกายังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง การจัดทำบทความเพื่อนำเสนอในเวปไซต์ www.classicthaisong.com ก้าวหน้าและเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว กว่า ๑๕๐ บทความ รอเพียงการบรรจุลงเวปไซต์ เท่านั้น เรายังไม่สิ้นสุดงานเพียงเท่านี้ ยังมีบทความที่เตรียมพร้อมเพื่อขัดเกลาให้ง่ายต่อการอ่านอีกเป็นจำนวนมาก สำหรับบทเพลงไทยสากลเก่าๆ ที่มีคุณภาพ ยังมีอยู่ในความทรงจำของเรา และพร้อมที่จะถ่ายทอดให้แก่เยาวชนและผู้ที่มีความรักและต้องการรักษาให้คงอยู่สืบไปเช่นเดียวกับเราอีก จำนวนกว่า ๑๐๐๐ เพลง เราจะต้องทำโครงการฯนี้ ให้เกิดผลดี มากที่สุด ตามเจตนารมย์ของเรา อย่างเต็มกำลังความสามารถ เราขอให้สัญญาอีกครั้ง