ผลงานของเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ๒๕๕๙

โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอรายงาน การดำเนินงานของโครงการฯ ในช่วง ๒ เดือน คือเดือนกุมภาพันธ์ และ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ เข้าร่วมแสดงที่เวทีเล็ก บริเวณตลาดอาหาร เพื่อช่วยหารายได้ให้กับ วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด และร่วมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนกับชาวจีนที่มาร่วมทำบุญที่วัดไทย

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ เข้าร่วมแสดงที่เวทีเล็ก บริเวณตลาดอาหาร เพื่อหารายได้ให้กับวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูดในช่วงเช้า และให้บริการสอนขับร้องเพลงเก่าของไทยให้กับผู้สนใจทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย บริเวณหน้าห้องสมุดบริการประชาชนของวัดไทย ในช่วงบ่ายถึงเย็น

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ เข้าร่วมแสดงในงานเลื้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้สูงอายุ ของศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน ที่ ห้องอาหารไทยแลนด์พลาซ่า

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เข้าร่วมแสดงที่เวทีหลัง เพื่อหารายได้ให้กับวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูดในช่วงเช้า และให้การสอนวิธีขับร้องเพลงที่ถูกต้องแก่ ผู้สนใจทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ บริเวณหน้าห้องสมุดบริการเพื่อประชาชนของวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด ในช่วงบ่ายถึงเย็น

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ให้บริการสอนขับร้องเพลงเก่า ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ของโรงเรียนวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ให้การสอนขับร้องเพลงเก่า ควบคู่ไปกับการสอนภาษาไทย แก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๕ มีนาคม จัดกิจกรรม “ระดมนักร้องเพื่อปกป้องเพลงเก่า” ครั้งที่ ๑ เรื่อง เพลงพระราชนิพนธ์ ที่ ร้านอาหารคุณแดง เมืองแวนนายส์

วันที่ ๖ มีนาคม ให้การสอนขับร้องแก่เด็กในโครงการฯ และทำการฝึกซ้อมเพื่อแสดงในงานสงกรานต์ของวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๑๒ มีนาคม เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงส่งท่านกงสุลใหญ่ เจษฎา กตเวทิน ในงานเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ของศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน ที่ห้องอาหารไทยแลนด์พลาซ่า

วันที่ ๑๓ มีนาคม สอนการออกเสียงภาษาไทยที่ถูกต้อง ร่วมไปกับการขับร้องเพลงไทยเก่าๆ แก่ผู้ปกครองและนักเรียนวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

วันที่ ๒๐ มีนาคม สอนการขับร้องแก่ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด ตามปกติ

วันที่ ๒๗ มีนาคม ให้การสอนขับร้องเพลงเก่า แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ของโรงเรียนวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด ในช่วงบ่าย และเข้าร่วมแสดงในงานจัดหาทุนเพื่อทัศนศึกษาแก่ครูอาสาของวัดไทยนอร์ทฮอลลีวูดในตอนค่ำวันเดียวกัน

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว การจัดทำเวปไซด์ classicthaisong.com ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา ๒ เดือนนี้ ได้เสนอบทความเพิ่มขึ้นอีก จำนวน ๔๐ บทความ

แล้วคอยพบกับการรายงานผลการดำเนินงานของ โครงการสืบสานตำนานเพลงเก่า ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ในช่วงทุก ๆ ๒ เดือน